SZKOLENIE W ZAKRESIE ZMIAN PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W 2019 I 2020 ROKU

Wielkopolska Izba Gospodarcza we współpracy z  „Kancelarią Doradcy Podatkowego Wiolety Krzysztofik” w dniu 14 października 2019  organizuje szkolenie w zakresie zmian podatkowych obowiązujących w 2019 i 2020 roku. Szkolenie to odbędzie się od godziny 10.00 w siedzibie Wielkopolskiej Izby Gospodarczej przy ulicy Wrzesińskiej 19 w Gnieźnie.

KOSZT: 120zł netto od osoby dla członków WIG

DLA OSÓB Z POZA IZBY: 220zł netto .

Zgłoszenia wraz z formularzem zgłoszenie na szkolenie 14 pazdziernika 2019

prosimy kierować do  11 października br. na meila: wig@wig-wielkopolska.pl  /ilość miejsc ograniczona/

PROGRAM SZKOLENIA:

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2019 r. i w 2020 r.

 1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
 2. Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
 3. Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków, niż VAT, dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.
 4. Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.
 5. Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stawki VAT na książki, gazety, czasopisma itp.
 6. Utworzenie od 1 września 2019 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – konsekwencje dla podatników.
 7. Zmiana, od 1 września 2019 r., definicji pierwszego zasiedlenia i skutki dla podatników w zakresie stosowania zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości.
 8. Zmiany, od 1 września 2019 r., w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT – owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).
 9. Zmiany, od 1 września 2019 r., w zakresie rozszerzenia katalogu czynności wykluczających możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT.
 10. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.
 11. Wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 12. Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
 13. Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).
 14. Zmiany, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
 15. Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie VAT:

–    Zmiany w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

–    Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.

 1. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
 2. Obniżenie, od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.
 3. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.
 4. Zmiany, od 1 sierpnia 2019 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.
 5. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
 6. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.
 7. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie.
 8. Podwyższenie, od 1 stycznia 2020 r., limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
 9. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 10. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2020 r., obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).
 11. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 12. Najważniejsze zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie CIT i PIT:
 • Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.
 • Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związany z użytkowaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
 • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.
 • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
 • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 • Zwolnienie z podatku odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.
 • Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.
 • Ulga termomodernizacyjna.

Leave a comment