RODO

Klauzula Informacyjna RODO

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Izba Gospodarcza,
ul. Wrzesińska 19, 62-200 Gniezno. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z przystąpieniem i posiadaniem statusu Członka Zwyczajnego lub Wspierającego Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Izba Gospodarcza z siedzibą w Gnieźnie,

Dane kontaktowe: Wielkopolska Izba Gospodarcza., ul. Wrzesińska 19,
62-200 Gniezno, email:
wig@wig-wielkopolska.pl,

  1. dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z posiadaniem statusu Członka Zwyczajnego lub Wspierającego Wielkopolskiej Izby Gospodarczej.

  1. podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.

  1. dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

  1. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: przez cały okres posiadania statusu Członka Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, nie dłużej jednak niż 5 lat po ustaniu członkostwa.

  1. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do przenoszenia danych.

  1. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z przystąpieniem i posiadaniem statusu Członka Zwyczajnego lub Wspierającego Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości przystąpienia do Wielkopolskiej Izby Gospodarczej.

logo_wig_big