RODO

ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (T. J. DZ. U. Z 2016 R., POZ. 922 ZE ZM.) INFORMUJEMY, IŻ ADMINISTRATOREM DANYCH JEST WIELKOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Z SIEDZIBĄ W GNIEŹNIE, UL. WRZESIŃSKA 19, 62-200 GNIEZNO. PRZEDMIOTOWE DANE PRZETWARZANE SĄ W CELU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAK KONIECZNE W CELU PRZYSTĄPIENIA DO WIELKOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ, A KAŻDA OSOBA MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.

logo_wig_big