O IZBIE

Wielkopolska Izba Gospodarcza z siedzibą w Gnieźnie (WIG), powołana do życia w dniu 22 czerwca 2017 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz w oparciu o statut, zgodnie z którym celem WIG jest tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków WIG, prowadzenie działalności promocyjnej i usługowej w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą oraz wspieranie współpracy kapitałowej i naukowo – technicznej.

Główny cel działalności WIG to wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych na rynku krajowym oraz zagranicznym wśród firm członkowskich WIG i partnerów gospodarczych.

Swój program WIG urzeczywistnia poprzez realizację następujących zadań:

• Wewnętrzna współpraca członków WIG – wzajemne promowanie usług i towarów firm członkowskich.

• Negocjowanie dla członków WIG rabatów na wybrane towary i usługi – WIG ma podpisane umowy partnerskie przewidujące odpowiednie rabaty dla członków WIG w zakresie między innymi energii elektrycznej, telefonii komórkowej, paliwa, materiałów budowlanych, artykułów elektrycznych, artykułów papierniczych i środków czystości, artykułów i usług grzewczo – sanitarnych, stali nierdzewnej, wyrobów hutniczych, odzieży roboczej, odzieży ekskluzywnej i garderoby biznesowej dla mężczyzn, usług budowlanych, usług serwisowania samochodów, szkoleń BHP, medycyny pracy, usług reklamowych, pozyskiwania pracowników z zagranicy.

• Zbieranie i udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz technologiach i produktach na zasadzie banku informacji.

• Szkolenia oraz doradztwo – udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej przedsiębiorcom zrzeszonym w WIG oraz organizacja szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z zakresu podatków, kadr oraz regulacji prawnych.

• Organizowanie pomocy członkom WIG w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

• Opiniowanie programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych – podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych.

W ramach swojej działalności WIG współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, izbami gospodarczymi, szkołami zawodowymi, jak również z innymi organizacjami, których celem jest wspieranie przedsiębiorców w ich rozwoju w kraju oraz zagranicą.

logo_wig_big