DOTACJA 1.2.2 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – WSPARCIE DLA FIRM Z TERENU GMIN ..

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:
Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój działalności gospodarczej

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Termin składania wniosków: 30.10.2018r. – 19.11. 2018 r.
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 711 650 zł.
Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Wysokość pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów – max. 50% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300.000 zł.

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 14 sztuk

Kto może starać się o wsparcie w zakresie przedsiębiorczości?

1) w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
2) osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Warunki przyznania pomocy:
1. koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych;
2. operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wniosek o płatność końcową zostanie złożony najpóźniej w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy w przypadku podejmowania działalności i nie później, niż do dnia 31.12.2022 r.;
3. inwestycje mogą być realizowane jedynie na obszarze wiejskim LSR;
4. inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością przez okres realizacji operacji oraz okres tzw. związania z celem;
5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
6. W przypadku rozwoju działalności gospodarczej podmiot wykaże, że posada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub posiada odpowiednie kwalifikacje (jeżeli jest osobą fizyczną), lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji (nie dotyczy tworzenia działalności gospodarczej);
7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
8. podmiot posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o płatność ( numer ARiMR).

Kwalifikowalność kosztów

Wykaz kosztów kwalifikowalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.
1. Koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności związane z wydatkami:
a) kosztów budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości;
b) kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku,

2. zakupu robót budowlanych lub usług,
3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji polegającej na tworzeniu lub rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
9. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 (jeżeli nie można go odzyskać, na mocy ustawodawstwa krajowego)

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, również w formie nieodpłatnej pracy (ustala się ją jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168).
Koszty ogólnie nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, a koszty zakupu środków transportu – 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, pomniejszonych o koszty ogólne.

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasad konkurencyjności dla zamówień przekraczających 20 tys. zł netto.

Wykluczenia:
Pomoc nie może dotyczyć działalności gospodarczej (zarówno na podejmowanie i na rozwój działalności) sklasyfikowanej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

Pozostałe warunki:
– przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność,
– przedsiębiorcy ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
– operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej (chyba, że suma kwot pomocy przyznanej i wnioskowanej nie przekracza 25 tys. zł),

Wniosek z załącznikami
Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.2:
– potwierdzenie, że operacja dotyczy rozwoju usług lokalnych,
– oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD,
– oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Dokumentacja konkursowa
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl.

Dodatkowo informacje
Justyna Szablak
Specjalista ds. Funduszy Europejskich
tel. 667-194-256